Huisartsenzorg wordt volledig vergoed door uw verzekering en valt dus niet onder het eigen risico.

 

Alle andere zorg - die niet onder huisartsenzorg valt - wordt afhankelijk van uw polisvoorwaarden wel, deels of niet vergoed en soms verrekend met uw eigen risico. Hieronder vallen onder andere laboratoriumdiagnostiek, röntgen- en echodiagnostiek, medicatie, fysiotherapie en diëtiste. Verschillende tarieven van diagnostisch centrum Saltro kunt u vinden op http://www.saltro.nl/tarieven/tarieven/ 

Hier vindt u de tarieven voor de verrichtingen die in onze praktijk worden uitgevoerd. Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) en de zorgverzekeraars.

  

Patienten Huisartsen Binnenstad    Passanten    
Consult < 20 minuten 9,59  Consult < 20 min 28,19
Consult regulier  >20 min 19,18  Consult >20 min 56,39
Telefonisch consult 4,79  Telefonisch consult  14,10
Visite < 20 minuten 14,38  Visite 42,29
Visite >20 min 23,97  Visite >20 min 70,48

 

Aan het aanvragen van herhaalrecepten zijn (buiten de kosten van de apotheek) geen kosten verbonden.

 

Verder doen wij nog enkele bijzondere verrichtingen, zoals ECG’s (hartfilmpjes) en chirurgische verrichtingen. Deze worden allemaal vergoed door de zorgverzekeraar en vallen buiten het eigen risico.

 

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze tijdig te annuleren. Wanneer u zonder geldige reden een afspraak verzaakt, zijn wij genoodzaakt de kosten bij u in rekening te brengen. Dit is 15 euro voor een consult en 25 euro voor een langer consult. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. U kunt bij de assistente pinnen.